அன்பே…

2

அன்பே… உனக்காக நான் உயிரைகூடத் தருவேன்..

அதான் தந்துட்டிங்களே, என் வயித்துல!

வி.சாரதிடேச்சு

Leave a Reply