என் அழகு தேவதை

0

girl22
எந்த ஒரு நெரிசல் மிக்க
பாதையில் நீ நடந்து சென்றாலும்
தெக்க தெளிவாய்
தெரியும் தேவதையாய்
நான் காணும் உந்தன் முகம்…

பூவுக்குள் கருவாகி
நிலவைப்போல முகம் வாங்கி
சிற்பிக்குள் முத்தைப்போல
நிலவுக்கு போட்டியாக
இம்மண்ணில் பிறந்தவளோ
என் அழகு தேவதை!!!

via: Nilani Naren

Leave a Reply