கழுத்து வலி

0

kanthappuகந்தப்பு: சுந்தரத்தானின்  மனுசிக்கு  கழுத்து  வலியென்று டாக்குத்தரிட்டபோனால். அவர் “வெயிற்றை”  குறைக்கச்சொல்லி  சொல்லுகிறாராம்

சோமண்ணை: சுந்தரத்தானின் மனுசி ஓல்லித்தடி மாதிரி. அதிலையும் இன்னம் வெயிற்றை குறைச்சால் எப்பிடியிருக்கும்?

கந்தப்பு: டொக்டர் சொன்னது மனுசியின்ற வெயிற்றை இல்லையாம்

சோமண்ணை: அப்ப எதையாம் ?

கந்தப்பு: சுந்தரத்தானின் மனுசியின் கழுத்தில இருக்கிற 70 பவுண் தாலிக்கொடி 25 பவுண் தங்கச் சங்கிலியின்ர வெயிற்றாம்.

சோமண்ணை: ???!!!…

ரவி செல்லத்துரை ? சுவிஸ்

Leave a Reply